ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONHEIDSSALON THE SKIN BOUTIQUE

1. Algemeen.

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen The Skin Boutique en een cliënt waarop The Skin Boutique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Identiteit van de ondernemer.

Schoonheidssalon handelend onder de naam: The Skin Boutique Adres van de salon: Obrechtstraat 179, 2517 TV Den Haag Telefoon: 0619200614
Emailadres: 
info@salontheskinboutique.nl

Website: www.salontheskinboutique.nl

3. Inspanningen.

The Skin Boutique zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekend staande wetenschap. The Skin Boutique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Afspraken.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch (mondeling of via tekstbericht) aan The Skin Boutique melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag The Skin Boutique 50% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag The Skin Boutique de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium in rekening brengen.

De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. The Skin Boutique zelf moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
De verplichting in dit artikel geldt niet indien een der partijen verhinderd is als gevolg van overmacht in de zin van wet.

5. Betaling.

The Skin Boutique vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Alle op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten met pin of contant te voldoen.
page1image43173504 page1image43173712 page1image43173088

6. Persoonsgegevens en privacy.

De cliënt voorziet de Skin Boutique voor de eerste behandeling en zo nodig ook daarna van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. The Skin Boutique neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantdossier. The Skin Boutique behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. The Skin Boutique zal gegevens van cliënten niet overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Het e-mailadres van de cliënt wordt door The Skin Boutique gebruikt om een digitale nieuwsbrief te sturen. Indien de cliënt deze niet wil ontvangen, kan de cliënt dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

7. Geheimhouding

The Skin Boutique is binnen de grenzen van de wet verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8. Aansprakelijkheid.

The Skin Boutique is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. The Skin Boutique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt meegenomen heeft naar de salon. De aansprakelijkheid van The Skin Boutique is beperkt tot het bedrag waarop de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Bij opzet of bewuste roekeloosheid geldt de beperking niet.

9. Klachten.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan The Skin Boutique. The Skin Boutique zal de klacht in behandeling nemen en, indien gegrond, een passende regeling toekennen, bestaande uit het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de behandeling dan wel restitutie van een deel van of het gehele honorarium/de aankoopsom, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zulks ter beoordeling van The Skin Boutique.

10. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen The Skin Boutique en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. Van deze algemene voorwaarden is steeds de laatst op de website gepubliceerde versie van toepassing, dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.